Yam Naem Sod

Fermented Sausage Salad
Yam Naem Sod (ยำแหนมสด)